Versie 1​​

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenDeze Servicevoorwaarden beschrijven uw rechten en verantwoordelijkheden bij het gebruik van onze platforms en diensten (de "Diensten"). Als je een klant bent, zijn deze Servicevoorwaarden van toepassing op je toegang tot en gebruik van onze Services. We zijn blij dat je er bent. Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 22 april 2024.

1. Definities

 • Bijlagen: alle bijlagen bij de Overeenkomst die een integraal onderdeel daarvan vormen, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze Algemene Voorwaarden en het privacybeleid;
 • Gegevens: alle gegevens die door de Klant in de Software worden ingevoerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over de Klant en content geplaatst door Gebruikers of andere derden die de Software gebruiken.
 • Dienst: de levering van de Software, hetzij als een SaaS Dienst.
 • Fout: het substantieel niet voldoen aan de specificaties van de Software zoals beschreven op de Website. Van een fout is alleen sprake indien de Klant deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. De Klant is verplicht om eventuele fouten onverwijld aan Sparki te melden;
 • Helpdesk: een plek waar Cliënt terecht kan met vragen over de Dienst en Software. Support vragen kunnen gestuurd worden naar support@sparki.app;
 • Gebruiker: persoon of bedrijf die i) via de Website een Overeenkomst met Sparki is aangegaan, of ii) een schriftelijke overeenkomst met Sparki heeft getekend om gebruik te maken van de Dienst;
 • Klant: individu of bedrijf wiens identiteit is vastgelegd voor gebruik in de Dienst, maar niet de Gebruiker is. Een Klant levert zijn gegevens aan de Gebruiker met de Dienst.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en naburige rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
 • Noodgeval: een situatie waarin de beschikbaarheid en/of het gebruik van de Programmatuur geheel of op kritische punten onbruikbaar wordt indien Sparki niet onmiddellijk actie onderneemt;
 • Overeenkomst: de overeenkomst die Gebruiker met Sparki aangaat met betrekking tot het gebruik van de Software, gesloten middels een samenwerkingsovereenkomst of via de Website, inclusief alle Bijlagen;
 • Onderhoud: het door Sparki uitgevoerde onderhoud met betrekking tot de Software, inclusief ondersteuning via de Helpdesk;
 • Partijen: Sparki en Gebruiker gezamenlijk;
 • SaaS Dienst: de dienst waarbij Sparki de Software op afstand aan Gebruiker ter beschikking stelt.
 • SLA: de service level agreement die tussen Partijen kan worden gesloten ten behoeve van het Onderhoud en de ondersteuning van de Dienst en de Programmatuur;
 • Programmatuur: de door Sparki ontwikkelde applicatie, inclusief updates. Er zijn verschillende versies van de Software; in deze Gebruiksvoorwaarden wordt met Software alleen de nieuwste versie bedoeld;
 • Software van Derden: software ontwikkeld door derden die gebruikt wordt in deze Software, inclusief open source software;
 • Sparki: is de handelsnaam van de Software en is eigendom van Decoders B.V. die is gevestigd te Utrecht aan de Rooseveltlaan 748, 3526BK Utrecht, ingeschreven bij de KVK onder nummer 84779179.
 • Website: de website https://sparki.app alsmede alle onderliggende webpagina's.

2. Toepasselijkheid

 • Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Sparki, alle rechtsverhoudingen tussen Partijen en alle aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Partijen.
 • Afwijkingen van en aanvullingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of vernietigbaar blijkt te zijn of om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Sparki zal de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling, waarvan de rechtsgevolgen, gegeven de inhoud en strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenkomen met die van de ongeldige bepaling.
 • Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die Sparki aanbiedt, tenzij specifiek is aangegeven dat de betreffende bepaling alleen betrekking heeft op de SaaS Dienst.


3. Gebruiksrecht

 • Mits de Gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verleent de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare, beperkte licentie om de Software te gebruiken volgens de bepalingen van de Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Het gebruiksrecht omvat alleen de objectcode van de Software en strekt zich niet uit tot de broncode van de Software. De broncode van de Software wordt niet beschikbaar gesteld aan de Gebruiker.
 • De Gebruiker dient de Software zelf in te stellen, te parametriseren, te tunen en indien nodig de apparatuur en gebruiksomgeving aan te passen. Sparki is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
 • Gebruiker mag de Software uitsluitend gebruiken in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie en alleen voor het beoogde gebruik.
 • Indien Gebruiker een bedrijf is, is Gebruiker volledig verantwoordelijk voor het doen en laten van de natuurlijke persoon die als Gebruiker is aangewezen.
 • De Gebruiker is niet gerechtigd de Software openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen, te decompileren en/of reverse engineering toe te passen, tenzij en voor zover dwingend recht anders bepaalt.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan de Software te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal Gebruiker een derde - al dan niet op afstand - toegang geven tot de Software.
 • In het kader van de Dienst heeft de Gebruiker de beschikking over een gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. Sparki mag ervan uitgaan dat Gebruiker degene is die inlogt onder de gebruikersnaam van Gebruiker. Zodra Gebruiker weet of reden heeft om te vermoeden dat het wachtwoord en/of de gebruikersnaam in handen is gekomen van onbevoegden, dient Gebruiker Sparki hiervan direct op de hoogte te stellen, onverminderd de verplichting van Gebruiker om zelf direct doeltreffende maatregelen te nemen, zoals het wijzigen van het wachtwoord.
 • De Gebruiker is verantwoordelijk voor het bewaken van het belang van de Consument bij het gebruik van de Software, niet Sparki.

4. Diensten

 • Sparki zal zich naar beste kunnen inspannen om de Dienst met zorg uit te voeren. De Dienst wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting.
 • Gebruiker kan gebruik maken van de Dienst na ondertekening van de Overeenkomst.
 • Gebruiker bepaalt welke Gegevens met behulp van de Dienst worden opgeslagen en hoe hij en zijn Gebruikers de Dienst gebruiken. Sparki heeft geen kennis van die Gegevens en het gebruik van de Diensten door Gebruiker en/of haar Klanten. De Gebruiker is er daarom verantwoordelijk voor dat de Gegevens en het gebruik van de Dienst rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op de rechten van derden. Sparki aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de Gegevens die met behulp van de Dienst worden opgeslagen of voor het gebruik dat de Gebruiker en/of zijn Gebruikers van de Dienst maken. De Gebruiker vrijwaart Sparki voor aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Gebruikers van de Gebruiker, die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker en/of zijn Klanten of de met behulp van de Dienst opgeslagen Gegevens onrechtmatig is.
 • Sparki kan wijzigingen aanbrengen in de inhoud of omvang van de Dienst. Sparki zal Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien het een wezenlijke wijziging van de Dienst betreft die is overeengekomen, heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen, met inachtneming van de datum waarop de wijziging in werking zou treden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Sparki niet gehouden specifiek voor Gebruiker bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Dienst of de Programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 • Indien de nieuwe versie van de Software nieuwe functionaliteiten bevat, kan Sparki extra kosten in rekening brengen. Gebruiker is niet verplicht deze nieuwe functionaliteit af te nemen.
 • Gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door of namens Gebruiker aan Sparki verstrekte informatie.
 • De Gebruiker zal nimmer een fysieke drager of kopie van de Software ontvangen.

5. Onderhoud

 • Sparki draagt zorg voor het onderhoud zoals bepaald in dit artikel 5, voor zover Gebruiker de SaaS Dienst afneemt. Sparki biedt Gebruiker tevens de mogelijkheid om een SLA met Sparki af te sluiten. Indien Gebruiker een SLA afneemt, vormt deze een bijlage bij deze Overeenkomst.
 • Sparki garandeert niet dat de Software foutloos is of zonder onderbrekingen werkt.
 • Indien Gebruiker vragen heeft over de Diensten en/of de Software, kan Gebruiker contact opnemen met de Helpdesk zoals beschreven op de Website. De Helpdesk zal zich inspannen om de vragen van de Gebruiker zo goed mogelijk en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.
 • Sparki kan niet garanderen dat Fouten niet zullen voorkomen of dat deze zullen worden opgelost. Sparki zal zich echter inspannen om eventuele Fouten in de SaaS Diensten zo spoedig mogelijk te herstellen.
 • Sparki kan niet gevraagd worden om Fouten te herstellen indien de Software verkeerd of oneigenlijk gebruikt wordt door de Gebruiker. Indien de Gebruiker in strijd handelt met de Overeenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden kan dit niet aan Sparki worden toegerekend.
 • Sparki is altijd gerechtigd tijdelijke oplossingen, programmaomwegen, of probleemvermijdende restricties in de Software te installeren.
 • Sparki is nooit verplicht om corrupte of verloren data te repareren.
 • Sparki is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het goed functioneren van de infrastructuur van Gebruiker. Sparki is niet aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg van transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van computer-, data- of telecomfaciliteiten, waaronder internet.
 • Sparki kan de Software tijdelijk of geheel uitschakelen en/of het gebruik ervan beperken indien dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor Onderhoud. Indien Sparki dit noodzakelijk acht, zal zij Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte stellen. Indien een calamiteit vereist dat de Programmatuur onmiddellijk buiten gebruik wordt gesteld of het gebruik ervan wordt beperkt, zal Sparki Gebruiker zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is hiervan op de hoogte stellen.
 • Sparki zal geen Onderhoud verlenen, tenzij anders overeengekomen. Gebruiker kan contact opnemen met de Helpdesk en Sparki zal zich inspannen de vragen van Gebruiker zo snel en adequaat mogelijk te beantwoorden.

6. Beveiliging

 • Sparki hecht groot belang aan de veiligheid van zijn diensten en de beveiliging van gegevens. Sparki maakt daarom gebruik van beveiligingssystemen en moderne technologieën om de Diensten, de Software en de Gegevens te beveiligen.
 • Met de SaaS Dienst vindt inloggen op de Dienst altijd plaats via een beveiligde verbinding en worden wachtwoorden op de servers versleuteld opgeslagen.
 • Van de Gebruikersgegevens wordt regelmatig een back-up gemaakt.
 • Sparki maakt gebruik van een modern datacentrum dat de nodige technische en organisatorische (toegangs)maatregelen heeft genomen om de veiligheid van de servers te waarborgen.
 • Op de Website wordt het privacy beleid van Sparki in meer detail uitgelegd.

7. Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle Intellectuele Eigendom op Diensten en/of Software, met uitzondering van de Gegevens, berust uitsluitend bij Sparki. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter of Intellectuele Eigendomsrechten uit de Programmatuur, bestanden of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 • Gebruiker erkent dat Sparki gerechtigd is, en voor zover nodig, verleent Gebruiker hiermee aan Sparki het eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare en sublicentieerbare recht om de Data - al dan niet in anonieme vorm - te gebruiken voor alle doeleinden die Sparki wenst. Indien deze Gegevens persoonsgegevens bevatten, zijn de bepalingen in het privacybeleid van toepassing. Indien een Gebruiker een betaalde dienst afneemt, zal Sparki de Gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het Privacy beleid van Sparki.
 • Sparki kan technische voorzieningen aanbrengen of laten aanbrengen ter bescherming van de Programmatuur, bestanden of materialen. Het is de Gebruiker niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
 • Het is de Gebruiker niet toegestaan wijzigingen in of toevoegingen aan de door Sparki geleverde Programmatuur, bestanden of materialen te (laten) verrichten of door derden te (laten) onderhouden of repareren.
 • Indien Gebruiker de gratis Dienst afneemt, verleent dit Sparki het recht om de naam van Gebruiker en een eventueel logo van Gebruiker te gebruiken in diverse uitingen, waaronder - maar niet beperkt tot - advertenties, promotionele uitingen, in een pitch en op de website.

8. Software van derden

 • Deze Software maakt gebruik van software van derden. Op het gebruik van software van derden zijn de (licentie)voorwaarden van die derden van toepassing, met uitzondering van de afwijkende bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker aanvaardt de gebruiksvoorwaarden van de betreffende software van derden. De toepasselijke (licentie)voorwaarden van derden zijn te vinden op hun respectievelijke websites.
 • Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de relatie tussen de Gebruiker en deze derde om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden onverkort.
 • Het is mogelijk dat de Software applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden bevat. De opname of aanwezigheid van content van derden in de Software of de mogelijkheid om applicaties van derden te koppelen aan de Software op de Website impliceert niet dat Sparki deze content heeft goedgekeurd of gecontroleerd. Sparki is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of het gebruik daarvan door de Gebruiker. Op het gebruik van content van derden kunnen algemene voorwaarden en/of privacybeleid van die partijen van toepassing zijn.
 • De Gebruiker vrijwaart Sparki voor alle schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houden met aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met het gebruik door de Gebruiker, of haar Klanten, van de Software van Derden, waaronder mede begrepen het handelen van de Gebruiker in strijd met de toepasselijke gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de Software van Derden of een schending van de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Software van Derden.

9. Prijzen en betaling

 • De prijzen zijn afhankelijk van de gekozen Dienst en het aantal Gebruikers daarvan. Alle bedragen met betrekking tot de Service zijn verschuldigd vóór gebruik, tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen. Betalingen moeten worden voltooid en kunnen niet worden herroepen.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die de overheid oplegt. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen altijd in euro's en dient Gebruiker alle betalingen in euro's te voldoen.
 • Sparki is gerechtigd gedurende de Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks per 1 januari te verhogen onder de prijsindexcijfers van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, Consumentenprijsindex 'Alle huishoudens'), vermeerderd met maximaal 25%. Sparki is gerechtigd de kostenverhoging later door te voeren indien zij dit uit administratief oogpunt wenselijk acht. Stel Gebruiker is consument en de prijs wordt na ondertekening van de Overeenkomst verhoogd. In dat geval heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand vanaf het moment dat de prijsverhoging in werking zou zijn getreden.
 • Buiten het in artikel 9.3 genoemde geval, is Sparki gerechtigd de prijzen voor haar Diensten te verhogen indien de kosten voor Sparki zijn gestegen. Sparki zal deze prijsverhoging uiterlijk een maand voor de datum waarop de prijsverhoging ingaat melden. Indien Gebruiker niet akkoord kan gaan met de prijsverhoging, is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand vanaf het moment dat de prijsverhoging in werking zou treden.
 • Een beroep van Gebruiker op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 • Indien na het verstrijken van deze termijn door Sparki geen (volledige) betaling is ontvangen, is Gebruiker onmiddellijk in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist. Gebruiker is vanaf het moment van in verzuim treden de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 • Indien Gebruiker na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Sparki de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Sparki gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, voor rekening van Gebruiker.
 • Sparki is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat Gebruiker aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
 • Ten aanzien van de door Sparki verrichte Diensten en de door Gebruiker verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Sparki volledig bewijs op, onverminderd het recht van Gebruiker om tegenbewijs te leveren.

10. Duur en beëindiging

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij anders aangegeven in de Overeenkomst. Daarna kan Gebruiker de Overeenkomst verlengen of beëindigen. Gebruiker en Sparki hebben het recht de Overeenkomst na de initiële periode schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
 • Iedere Partij heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere Partij, alsmede in geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien beslissende zeggenschap over het bedrijf van de andere Partij wijzigt.
 • Ontbinding van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is slechts toegestaan na schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is bepaald.
 • Sparki retourneert geen (deel van de) kosten van een jaarabonnement indien de Gebruiker besluit geen gebruik te maken van de Dienst.
 • In geval van ontbinding van de Overeenkomst treedt geen ongedaanmaking in de plaats van hetgeen Sparki reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Gebruiker bewijst dat Sparki ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Sparki vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • Indien de Overeenkomst eindigt, om welke reden dan ook, vervallen tegelijkertijd alle rechten die Gebruiker op grond van de Overeenkomst heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht om gegevens toe te voegen aan de beschermde omgeving van Gebruiker. Gebruiker zal onverwijld na het einde van de Overeenkomst alle kopieën van de Programmatuur, bestanden of materialen die door Sparki in het kader van de Overeenkomst zijn geleverd, van zijn systemen verwijderen en aan Sparki retourneren. Indien tussen Sparki en Gebruiker geen afspraken zijn gemaakt, is Sparki bij of na het einde van de Overeenkomst niet verplicht om Gebruiker behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van inzicht in de door Gebruiker gewenste gegevens. Gebruiker is verantwoordelijk voor het veiligstellen van de Gegevens voor het einde van de Overeenkomst.
 • Sparki is te allen tijde gerechtigd de toegang van de Gebruiker tot de Dienst (tijdelijk) te blokkeren indien zij dit noodzakelijk acht en/of de Overeenkomst te ontbinden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de situaties waarin: Gebruiker handelt in strijd met artikel 3, 4.3, Gebruiker het woord en/of logo, handelsnaam en/of beeldmerk van een derde heeft gebruikt zonder daartoe gerechtigd te zijn, het bedrijf waartoe Gebruiker behoort besluit een betaalde Dienst af te nemen. Het in een dergelijk geval aangemaakte account zal worden overgedragen aan de door het bedrijf aan te wijzen persoon.
 • Bepalingen in de Overeenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst van kracht te blijven, blijven na beëindiging onverminderd van kracht.

11. Privacy

 • In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Sparki persoonsgegevens van de Cliënt. Sparki doet dit in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
 • In het kader van de uitvoering van de SaaS Dienst zal Sparki ook persoonsgegevens van gebruikers verwerken. Sparki kwalificeert deze verwerking als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Gebruiker garandeert dat hij volledig voldoet aan alle wettelijke verplichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en dat hij gerechtigd is om Sparki te benaderen als (sub)bewerker van de betreffende persoonsgegevens. De Gebruiker staat er tevens voor in dat hij Sparki gerechtigd is om zelf het recht te verlenen om gebruik te maken van (sub)bewerkers. De Gebruiker vrijwaart Sparki volledig voor alle aanspraken van derden, waaronder de subverwerkers, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van persoonsgegevens door Sparki en/of die het gevolg zijn van schending van bovenstaande garanties door de Gebruiker.
 • Sparki spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen en de gegevensoverdracht tussen Gebruiker en Sparki te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Sparki legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer zoals beschreven in artikel 6, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. De Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de maatregelen van Sparki en heeft vastgesteld dat deze maatregelen een adequate beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens waarborgen. Gebruiker vrijwaart Sparki volledig voor alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze gebaseerd zijn op de stelling dat de door Sparki getroffen technische en organisatorische maatregelen onvoldoende en/of adequaat zijn.
 • De in dit artikel opgenomen bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kwalificeren als een bewerkersovereenkomst, zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

12. Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Sparki wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, door onrechtmatige daad en/of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van door Gebruiker geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de uitvoering van de Overeenkomst bedongen vergoeding voor een kalenderjaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Sparki voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 1,-. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt uitdrukkelijk ook voor de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen garanties van Sparki.
 • De aansprakelijkheid van Sparki voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, materialen, diensten en/of software van derden en schade verband houdende met de inschakeling van toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid voor verminking, vernietiging of verlies van gegevens.
 • De in de vorige leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sparki of zijn leidinggevenden ("eigen handelen").
 • De aansprakelijkheid van Sparki wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Gebruiker haar onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sparki in staat is adequaat te reageren.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker Sparki daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stelt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Sparki vervalt door het enkele verloop van twaalf (1) maanden na het ontstaan van de vordering.
 • Sparki is niet aansprakelijk voor handelingen die Gebruiker verricht op basis van de content die op de Website wordt getoond of de gegevens die in de Dienst worden getoond.

13. Overmacht

 • Geen van de Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen Partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 • Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Sparki; het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die Gebruiker aan Sparki heeft voorgeschreven; gebreken in zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden die door Opdrachtgever aan Sparki zijn voorgeschreven; overheidsmaatregelen; elektriciteitsstoring; storing van internet, computernetwerk of telecommunicatiefaciliteiten; oorlog; staking; algemene vervoersproblemen; en het niet beschikbaar zijn van één of meer werknemers.
 • In geval van overmacht is Sparki gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens Gebruiker.
 • Indien de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat Sparki gehouden is tot enige schadevergoeding.

14. Overige

 • Gebruiker is niet gerechtigd de Overeenkomst of de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
 • Sparki heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, althans derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Op de Overeenkomsten en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 • Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met onder deze Gebruiksvoorwaarden gesloten Overeenkomsten, of Overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.